Terapi

Hånd som holder sand

Å våge er å miste fotfeste for en stund,

og ikke våge er å miste seg selv

Terapi

I løpet av livet vil vi møte mange utfordringer. Det kan være vanskelige å takle alt på egenhånd. Dine reaksjonsmønstre, valg og handlinger er preget av opplevelser fra fortiden og kan være til hinder for videre utvikling. Jeg er opptatt av å avdekke fastlåste mønstre slik at det blir lettere å se nye muligheter.

Sammenhengen mellom tanker og følelser påvirker dine valg. Tankene snakker ikke alltid sant og kan være med på å ødelegge, da de opprettholder destruktiv adferd. Min rolle er å gi nok støtte gjennom bevisstgjøring slik at du tør å ta nye valg som vil gjøre livssituasjonen bedre.

I møte med ulike mennesker og situasjoner får vi forskjellige sider frem i oss. Vi snakker om sunne og usunne relasjoner. Vi kan ikke forvente, selv om vi ønsker, å endre andre mennesker. Vi kan endre vår måte å forholde oss til andre på.

En bedre balanse på ulike områder i livet vil gjøre deg lykkeligere, gi mer energi og du vil bli bedre rustet til å takle fremtidige utfordringer.

Jeg benytter gestalt og kognitiv terapi innenfor et ”her og nå” perspektiv. Terapien retter oppmerksomheten mot hele mennesket; kropp, tanker, følelser og handlinger.

VÅG terapi dersom du

 • Er deprimert
 • Har angst / panikklidelse / fobier
 • Har opplevd kriser / traumer
 • Har en rusavhengighet
 • Er stresset og føler deg utbrent
 • Har relasjonsvansker eller står fast i parforhold
 • Har vært utsatt for overgrep / vold
 • Har søvnplager
 • Har spiseforstyrrelser
 • Har lav selvfølelse / selvtillit
 • Har ME
 • Står i konflikter
 • Ønsker veiledning som pårørende

OM GESTALTTERAPI

HVA ER GESTALTTERAPI?
www.gestalt.no

Ordet gestalt er tysk og kan nærmest oversettes med «et meningsfylt hele» eller et komplett mønster. I gestaltterapien har vi en grunnleggende overbevisning om at vi som mennesker kan leve et langt mer fullverdig og rikere liv enn det de fleste av oss gjør i dag.

Gestaltterapi er en retning innen den humanistiske psykologien og ble grunnlagt av det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz (Frederick) Perls sammen med amerikaneren Paul Goodman på slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet i USA.

Gestaltterapi bygger bl.a. på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell-fenomenologisk filosofi.

Grunnleggende ideer

De grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale, eksperimenter og rollespill. Metodene brukes også til bearbeidelse av tidligere, uferdige opplevelser (som blir kalt uavsluttede gestalter), kriser og i egenutvikling.

Gestaltterapi bygger på den tro at økt erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der klient og terapeut møtes. Det kan ikke planlegges inn i fremtiden, men kommer spontant i arbeidet mellom klient og terapeut.

Terapeutens rolle

Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er derfor terapeuten selv. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men er selv villig til å gå klienten i møte i et JEG – DU forhold. Dette betyr at det er viktig for terapeuten å bearbeide egne uferdige opplevelser for å kunne være tilgjengelig for det klienten trenger i situasjonen som oppstår. Gestaltterapi er derfor en opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell psykoterapi.

Hvem egner gestaltterapi seg for?

Gestaltterapi egner seg både for individual-, par- og gruppeterapi, egenutvikling, i undervisning, organisasjonsarbeide og i konsulentarbeid. Klienter, studenter og kursdeltakere får selv erfare hvordan de er i møte med andre.

Gestaltterapi er ingen lettvint eller hurtig «kur». Det kan være smertefullt og vondt å gjenoppleve tidligere episoder i livet, erkjenne seg selv der en er i livet, se egne begrensninger og ta valg. Det kan også være berikende, meningsfullt og inspirerende. Gestaltterapi er en terapeutisk retning som har spredning over hele verden, og er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i dag. Gestaltterapi har også fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning og alle former for opplæring.

Illustrasjon av tanker og tankegang

OM KOGNITIV TERAPI

Hva er kognitiv terapi?
www.kognitiv.no

Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger ut informasjon og at vi tolker denne informasjonen. Hva vi velger ut, og hvordan vi tolker det, avhenger av tidligere erfaringer og de forventninger vi har til den aktuelle situasjonen. Våre tanker om en bestemt hendelse vil påvirke hvilke følelser som blir knyttet til den: Én person kan synes det er morsomt å kjøre berg- og dalbane, en annen blir redd. Noen barn synes det er morsomt at en bølge slår over dem når de sitter på stranden. Andre blir redd og begynner å gråte.

Sammenheng mellom tanker og følelser

Ulike følelser er knyttet til bestemte tanker. Angst eller frykt er forbundet med tanker om trussel eller fare. Personer som er redd for å kjøre berg- og dalbane har tanker knyttet til fare:

– Den kan komme til å velte
– Den vil spore av
– Jeg vil falle ut
– Barnet som blir redd for bølgen kan ha tanker av typen:
– Jeg kommer til å drukne
– Bølgen trekker meg ut i sjøen

På samme måte er depresjon eller tristhet forbundet med tanker om feil eller tap, verdiløshet, meningsløshet eller håpløshet. Det er vanskelig å forestille seg et menneske som er deprimert uten å ha mørke og negative tanker, eller for den saks skyld en sint person som bare har positive tanker. Det er en sammenheng mellom det vi tenker og hva vi føler.

En ABC-modell

Den kognitive modellen for følelser sier at:

 1. Vi blir ofte fortvilet, urolig eller deprimert ut fra de tankene vi gjør oss om hendelser, ikke

bare på grunn av hendelser i seg selv. Ved angst og depresjon er tankene ofte urimelige i forhold til den aktuelle situasjonen.

 1. Endring i hva vi tenker om en hendelse kan føre til endringer i følelsene.
 2. Målet er å få kunnskap om hvilke tanker som hemmer eller fremmer mestring, tilpasning eller endring. For å oppnå bedre mestring, er det nødvendig med systematisk arbeid. Det kan ta utgangspunkt i en modell som inneholder følgende hovedpunkter:
 1. Hendelsen
 2. De tanker vi gjør oss om hendelsen
 3. Følelser, kroppslige fornemmelser og atferd
 4. Hvorfor B? (Er mine tanker om situasjonen rimelige?)
 5. Alternative måter å forstå/tolke hendelsen på.

(A) er den utløsende hendelsen, mens (B) er tanker, forestillingsbilder, oppfatning og minner knyttet til (A.) (C) står for de følelsesmessige, men også handlingsmessige, kroppslige og kognitive konsekvenser det får når hendelsen (A) oppfattes på en bestemt måte (B).

Hvis en nær venn har lovet å besøke deg en kveld, men ikke kommer (A), kan du reagere på høyst ulike måter: Du kan bli irritert, føle deg såret, bli trist eller engstelig for at det har skjedd noe galt.

Du kan også oppleve en lettelse (C), fordi du egentlig kunne tenke deg å gjøre andre ting denne

kvelden. Hvordan du reagerer er avhengig av hva du tror årsaken er (B), og det er nettopp poenget.

våre følelser er nært forbundet med den mening vi tillegger en gitt hendelse. Den kan selvsagt være riktig, og våre reaksjoner helt rimelige. Men vi mennesker har en tendens til å tolke situasjoner feil. Vi kan tillegge andre meninger om oss som de ikke har, eller vi kan overdrive konsekvensene av at vi blir utsatt for kritikk.

Nettopp angst og depresjon er ofte kjennetegnet ved slike tankefeil. På egenhånd eller sammen med din behandler kan du prøve å kartlegge slike situasjoner fra ditt eget liv. Gå igjennom flere

eksempler slik at du er sikker på at du forstår hva vi mener med sammenhengen mellom tanker og følelser. Hva tenkte du i situasjonen? Hva følte du? Hvilke handling førte det til? Hvilke holdepunkter har du for at din forståelse av situasjonen er den eneste riktige?

Kognitiv terapi er opptatt av hvilke tanker som knytter seg til situasjonen her og nå. Tidligere erfaringer kan selvsagt være viktig for hvordan du opplever ting i dag, men i kognitiv terapi vil nøkkelen til endring ligge i å fokusere på her og nå situasjonen. Du har med deg dine tidligere erfaringer inn i situasjonen her og nå. De farger de brillene du ser verden gjennom. Noen ganger kan det skape problemer.